Gratis verzending vanaf €250
Snelle levering
Eenvoudig retourneren

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In dezeprivacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen engebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig telezen.

Cyklop, gevestigdte Zwolle, Benjamin Franklinkstraat 5, 8013 NC, is verantwoordelijk voor deverwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.cyklop.nl, 038-4675800, webshop@cyklop.nl

Via onze websitesbieden wij allerlei informatie, producten en/of diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoeligeinformatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wijdaarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Algemeen

Wij vinden het van grootbelang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevensworden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wijons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dezeprivacyverklaring;

• het verzamelenvan persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijnvoor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• u eerst vragen omuitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallenwaarin uw toestemming is vereist;

• uw gegevens nietdoorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst tekunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

• wanneer wij uwgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgendeze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

• passendebeveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ookeisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

• uw rechtrespecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, tecorrigeren of te verwijderen.

Als u naaraanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan datvia onderstaande contactgegevens.

Telefonisch     038-4675800, maandag tot en met donderdagvan 8.30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:45

E-mail             Via webshop@cyklop.nl

Post                Cyklop

                        Antwoordnummer 2036

                        8000 VB Zwolle

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyklop verwerkt uwpersoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dezezelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevensdie wij verwerken:

• NAW-gegevens

• bedrijfsgegevens

• cv

• e-mailadres

• functie

• geboortedatum

•  gegevens over uw gebruik van diensten enproducten

•  geslacht

• IBAN

• informatie die uzelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

• inloggegevens

• interesses

• motivatiebrief

• technischemeetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers incookies en surfgedrag op onze websites

• telefoonnummer

• chatgesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wijverwerken

Onze website en/ofdienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers diejonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wekunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden oudersdan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonderouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder dietoestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemdan contact met ons op via webshop@cyklop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wijpersoonsgegevens verwerken

Cyklop verwerkt uwpersoonsgegevens voor een of meer van de volgende doelen:

• om u demogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik temaken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.

• om uw bestellingte verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.

• om u teinformeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• om uwsollicitatie te verwerken.

• om uw klacht overeen bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken.

• om u te benaderenover uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd)over willen publiceren.

• om met u tecommuniceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrievenen/of post.

• om ugepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de websites van Cyklop

• om ugepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses

• om uw vragen tebeantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post oftelefonisch.

• om onze websiteste verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyklop verkoopt uwgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voorde uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling vaniDeal betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de logistiekedienstverlener om de goederen te bezorgen.

Met bedrijven dieuw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst omte zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uwgegevens. Cyklop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wijde door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij ditwettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat depolitie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In datgeval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Wij verzamelen encombineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uituw account, aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaringte kunnen bieden.

Door uw gegevens tecombineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerdecontent op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses enaankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor upersonaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingendoen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillendewebsites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Bij het verzamelenen combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer wetenover cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het rechtom uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaastheeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in tetrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorCyklop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat ubij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van ubeschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemdeorganisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uwtoestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarwebshop@cyklop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u isgedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strookmet nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maarbinnen vier weken, op uw verzoek. Cyklop wil u er tevens op wijzen dat u demogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bewaren

Cyklop neemt debescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofdewijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goedbeveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op metons op via 038-4675800 of
webshop@cyklop.nl
.

Wij bewaren uwgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevensdie wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring isniet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onzewebsite zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websitesop een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Leesaltijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van dezewebsite, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar ofjonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijkevertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen dezeprivacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onzewebsite worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemmingvoor andere doeleinden.

Het is daarom aante raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van dezewijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpenwij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uwpersoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, danheeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienenbij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Bijgewerkt op mei2018

Lees meer:

• Cookiebeleid

• Gebruiksvoorwaarden