Gratis verzending vanaf €250
Snelle levering
Eenvoudig retourneren

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE DOOR DE WEDERPARTIJ GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cyklop, gevestigd te ZWOLLE hierna Cyklop, als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cyklop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cyklop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Cyklop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de wederpartij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.8 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Cyklop zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.9 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2. Het aanbod

2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cyklop niet.
2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
• de wijze waarop de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan Cyklop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Cyklop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.
3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat Cyklop deze langs de elektronische weg aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cyklop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Cyklop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Cyklop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cyklop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Cyklop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5 Cyklop zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van Cyklop waar de wederpartij met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, Cyklop deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4. Prijzen / offertes

4.1 Alle aanbiedingen van Cyklop zijn vrijblijvend en Cyklop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.3 Bij de kassa (winkelmandje) staan de prijzen inclusief BTW en inclusief verzendkosten vermeld.

5. Afleveringen & retourzendingen

5.1 Met Cyklop overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Leveringstijden vangen aan nadat bevestiging van een order door Cyklop heeft plaats gevonden en alle voor de uitvoering nodige gegevens bij Cyklop beschikbaar zijn. Afgegeven leveringsdata verschuiven voor de tijd dat Cyklop niet over de nodige gegevens beschikt.
5.2 Cyklop is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen en in rekening te brengen.
5.3 Alle artikelen kan men binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna men zijn/haar geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat, in de originele verpakking en in de staat waarin Cyklop deze zaken aan koper had afgeleverd. bij Cyklop worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien deze aspecten niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Kosten voor het eventuele terugsturen komen volledig ten koste van de wederpartij.
Direct bij in ontvangst name – nog vóór dat wederpartij de goederen voor ontvangst accepteert en derhalve nog vóór dat de bezorger weggaat – dient wederpartij de verpakking én goederen zorgvuldig te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken. Wederpartij moet beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de goederen, door de bezorger op de vrachtbrief/pakbon (hierna “verzenddocument”) laten vermelden en terstond melden aan Cyklop, binnen 14 dagen, per e-mail, onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Cyklop zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
5.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Cyklop het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Cyklop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Cyklop.
5.6 In het uitzonderlijke geval dat de wederverkoop een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Cyklop zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Cyklop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
5.7 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar:cyklop.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de wederpartij.
6.2 Tijdens deze termijn zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden
6.3 Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cyklop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7. Betaling

7.1 Facturen van Cyklop dienen, tenzij anders overeengekomen, voorafgaande aan levering voldaan te worden op de door Cyklop aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Door het enkel verloop van de betalingstermijn zonder dat Cyklop de betaling heeft ontvangen, zal de wederpartij in gebreke zijn.
7.2 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Cyklop ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.3 in geval van niet-tijdige betaling worden betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Cyklop ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.4 Betaling dient te geschieden voor de levering van goederen via automatische incasso, i-Deal, of binnen 14 dagen na factuurdatum te doen toekomen aan Cyklop, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van Cyklop.
7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Cyklop haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Cyklop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
7.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Cyklop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
7.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Cyklop. Indien de overeenkomst reeds tot stand is gekomen is Cyklop verplicht hetgeen te leveren voor de overeengekomen prijs.
7.8 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 14 dagen na datum van de verzending.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cyklop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cyklop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cyklop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9. Conformiteit en garantie

9.1 Onder garantie wordt verstaan de schriftelijke toezegging van Cyklop –in door haar uitdrukkelijk vermelde gevallen – tot het kosteloos repareren of vervangen van door Cyklop geleverde zaken (of naar haar keuze onderdelen daarvan) die materiaal- of fabricagefouten vertonen, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde. Uitdrukkelijk wordt niet gegarandeerd de bruikbaarheid of geschiktheid van de geleverde zaken voor een specifiek doel, tenzij Cyklop en wederpartij een afzonderlijke overeenkomst ter zake hebben afgesloten.
9.2 Cyklop verstrekt garantie gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden. De garantieperiode gaat in op het moment van aflevering van het betreffende onderdeel waarvoor garantie is verstrekt. Indien het moment van facturering eerder plaatsvindt dan de aflevering vangt de garantieperiode aan op de factuurdatum.
9.3 Voor een beroep op garantie dient vast te staan dat
a. de gebruiksvoorschriften in acht zijn genomen;
b. de zaken op juiste en oordeelkundige wijze zijn gebruikt;
c. aan de geleverde zaken geen reparaties, aanpassingen, modificaties e.d. zijn uitgevoerd behoudens door of met toestemming van Cyklop;
d. de zaken niet onderhevig zijn geweest overbelasting;
e. de zaken niet zijn toegepast op andere wijze dan aan Cyklop gemeld;
f. de klacht niet is te wijten aan normale slijtage of invloeden afkomstig van zaken die zijn of waren aaneengesloten op het door Cyklop geleverde;
g. de storing niet is veroorzaakt door van buitenaf werkende invloeden;
h. de garantieverplichtingen te ZWOLLE kunnen worden uitgevoerd.

10. Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cyklop, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
10.2 Bij Cyklop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cyklop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Maten, gewichten, getallen en verdere gegevens

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen, tenzij Cyklop uitdrukkelijk en schriftelijk garanties ter zake heeft afgegeven.
11.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

12. Elektronische communicatie en bewijs

12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Cyklop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Cyklop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Cyklop.
12.2 De administratie van Cyklop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cyklop Nederland B.V.
Postbus 551, 8000 AN Zwolle
Benjamin Franklinstraat 5, 8013 NC Zwolle

Telefoon: 038 467 58 00
webshop@cyklop.nl

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 05035096
BTW-nummer: NL 005864276B01